بستن
info@jahanabzar.com
۰۴۱ - ۳۴۲۴۷۱۷۱ (۸:۰۰ - ۱۹:۰۰)

مصاحبه شرکت آروا با مدیر عامل جهان ابزار

رامین شیرپایی مدیر عامل جهان ابزار با حضور در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران از غرفه شرکت آروا بازدید نمود. در جریان این بازدید مصاحبه ای با مدیر عامل جهان ابزار توسط شرکت آروا انجام گرفت که دعوت می کنیم آن را مشاهده کنید

_

info@jahanabzar.com
۰۴۱- ۳۴۲۴۷۱۷۱ (۸:۰۰ - ۱۹:۰۰)