بستن
info@jahanabzar.com
۰۴۱ - ۳۴۲۴۷۱۷۱ (۸:۰۰ - ۱۹:۰۰)

این بار اهواز میزبان صنف بزرگ ابزار کشور بود!

نمایشگاه ابزار اهواز
به گزارش روابــط عمومی شرکت جهان ابزار ، رامین شیرپای مدیرعامل شرکت جهان ابزار پس از بازدید از غرفه شرکت های حضور یافته در نمایشگاه صنعت اهواز گفت: این دومین گردهمایی صنف ابزار کشور در سال 1402 بود که نخست اردیبشهت ماه در شهر تـــبریز میزبان هــمکاران بودیم و اینک نــــیز شاهد برگـــزاری این نمایــــشگاه در جــنوب کشــور و در شهـر زیبای اهواز بودیم. کــه خوشبختانـــه هــردو نمایـــشگاه با استقبال بی نظیر بازدیدکنندگان همراه بود، که این امـر باعث شناخت و همــکاری میان شرکت ها، تبادل افکار میان تجّار و آشنایی بــا محصولات جــدید بازار ،نــوآوری و خلاقیت های هرچه بیشتر در این زمینه خواهد شد.

مهندس شیرپای افزود: تشکــر ویــــژه دارم از آقای مهدی نـوروزعلی مدیــریت محتــــرم کانون آگهی و تبلیغات صدرا که عامل اصلی برگزاری نمایشگاه ابـزار در کشـور می باشند. سالیان سال بود که صنف ابزار به چنین گردهمــایی هایی نــیاز مبرم داشت که به همت صنف ابزار ایران، اتحادیه های مربوطه و کانون صدرا این امر محقق شـد. امیدوارم با روحیه تلاشگر تمام همــکاران و صنعتگران چنین نمایشگاه هایی ادامــه دار بوده و زمینه ســاز رقــابت در فضــای دوســتانه و صمیمی میان بــرند ها را فــــراهـم کنند. آرزوی ایـن را دارم که بزودی شـاهد عرضــه بیشتر تــولیدات ایـرانی در نمایشـگاه هـــا و بـازار های بین المللی باشیم.

info@jahanabzar.com
۰۴۱- ۳۴۲۴۷۱۷۱ (۸:۰۰ - ۱۹:۰۰)